SuperHeroine Babe: Samantha Grace Fri, May 31, 9:00PM EDT